دوره مربی گری عملی دفاع شخصی سازمان " آی اس دی او " ایران برگزار شد

دوره مربی گری عملی دفاع شخصی سازمان " آی اس دی او " ایران برگزار شد

دوره مربیگری عملی سازمان " آی اس دی او " ایران با توجه به شرایط کرونا به صورت آنلاین در دو گروه برای واجدین شرایط مربیگری دفاع شخصی این سازمان برگزار گردید ...

دوره مربیگری عملی سازمان " آی اس دی او "  ایران  با توجه به شرایط کرونا به صورت آنلاین  در دو گروه برای واجدین شرایط مربیگری دفاع شخصی این سازمان برگزار گردید .

در این دوره حدود 100 نفر از استان های مختلف کشور حضور داشتند .

مدرسان این دوره آقایان استاد نادر استادرحیمی  ، استاد سید داوود افضلی و ناصر استادرحیمی بودند . آقای استاد سلگی نیز به عنوان ناظر فدراسیون بر نحوه اجرای دوره نظارت داشتند .

سازمان " آی اس دی او "  ایران  از سبک های بین المللی دفاع شخصی تحت نظر فدراسیون جودو می باشد .

روابط عمومی سازمان ISDO ایران