دریافت مدرک مدرسی بین المللی درجه A توسط ناصر استادرحیمی

دریافت مدرک مدرسی بین المللی درجه A توسط ناصر استادرحیمی

ناصر استادرحیمی ریاست سازمان ISDO ایران به درجه مدرسی بین المللی گرید A دفاع شخصی نایل گردید .

ناصر استادرحیمی ریاست سازمان ISDO  ایران به درجه مدرسی بین المللی گرید A  دفاع شخصی نایل گردید . کمیته فنی سازمان جهانی ISDO  در نشست اخر خود بالاترین درجه مدرسی و مربیگری دفاع شخصی را برای استاد ناصر استادرحیمی نماینده این سازمان در ایران در نظر گرفت . تدریس دفاع شخصی در سطح قاره اسیا از این پس توسظ استاد ناصر استادرحیمی صورت خواهد گرفت . این افتخار ارزشمند را به جامعه رزمی ایران تبریک عرض می نماییم .