اداری و اجرایی

مسئول کمیته: پیمان حسینی
شماره همراه: 09122378848

مسئول کمینه آقای پیمان حسینی 09122378848

حقوقی

مسئول کمیته: بهروز گوران
شماره همراه: 09124001087

روابط عمومی

مسئول کمیته:
شماره همراه:

صدور احکام

مسئول کمیته: امیر سویزی
شماره همراه: 09125107292

آقای سوئیزی مسئول کمیته 09125107292

انفورماتیک

مسئول کمیته: عرفان مشکیان
شماره همراه: 09354047788

فنی

مسئول کمیته: نادر استاد رحیمی
شماره همراه: 09126451739

استاد نادر استادرحیمی مسئول کمیته فنی 09126451739

خدمات رفاهی

مسئول کمیته: مهناز رضایی نیا
شماره همراه: 09381189792

اقتصادی

مسئول کمیته:
شماره همراه:

فروشگاه

مسئول کمیته: سینا کامرانی
شماره همراه: 09197059726

آقای سینا کامرانی مسئول فروشگاه 09197059726

مشاور مدیر در امور رسانه

مسئول کمیته: نوید استادرحیمی
شماره همراه: 09194445031

آقای نوید استادرحیمی 09194445031

مشاور عالی مدیر

مسئول کمیته: سید داوود افضلی
شماره همراه: 09195037090

آقای سید داوود افضلی 09212351095