کمربند زرد

کمربند زرد شامل دو ماه تمرین و یا 36 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی مقدماتی با تیوری دفاع شخصی ، اصول استقرار ، روشهای فرار از ضربه حریف ،دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه) ، ضربات مقدماتی دست (تمرین با میت) ، ضربات مقدماتی پا (تمرین با میت )، بدنسازی رزمی مقدماتی

کمربند نارنجی

کمربند نارنجی شامل دو ماه تمرین و یا 36 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 2 ، اصول استقرار و شناسایی محیط ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه ) ، دو تکنیک دفاعی گرفتن دست ها ، ضربات مقدماتی دست 2 (تمرین با میت) ، ضربات مقدماتی پا 2 (تمرین با میت) ،بدنسازی رزمی

کمربند سبز

کمربند سبزشامل سه ماه تمرین و یا 54 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 3 ، اصول دیدن و شنیدن ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ،دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چاقو ) ، دو تکنیک دفاعی گرفتن دست ها ، یک تکنیک خفه کردن ، ضربات دست (تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای)

کمربند ابی

کمربند آبی شامل پنج ماه تمرین و یا 90 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 4 ، اصول حفاظت از دیگران 1 ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چاقو ) ، دو تکنیک دفاعی گرفتن از روبرو ، دو تکنیک دفاعی خفه کردن ،دو تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با دو نقاط حساس بدن ، دو تکنیک قفل کردن ، دو تکنیک از کار انداختن ، ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای)

کمربند بنفش

کمربند بنفش شامل هفت ماه تمرین و یا 126 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 5 ، اصول حفاظت از دیگران 2 ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( غیرمتعارف ) ، سه تکنیک دفاعی گرفتن از روبرو ، دو تکنیک دفاعی خفه کردن ، سه تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با سه نقاط حساس بدن ، سه تکنیک قفل کردن ، دو تکنیک از کار انداختن ، ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای) ، اصول و مبانی فرم 1

کمربند قهوه ای

کمربند قهوه ای شامل ده ماه تمرین و یا 180 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 6 ، اصول حفاظت از دیگران 3 ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ،سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( غیرمتعارف ) ،سه تکنیک دفاعی گرفتن از پشت ،سه تکنیک دفاعی ترکیبی ،سه تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با 3 نقاط حساس بدن ، سه تکنیک قفل کردن ،دو تکنیک از کار انداختن ،ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی ( نیمه حرفه ای) ، اصول و مبانی فرم 2 ، فعالیت به عنوان کمک مربی ، اصول مبارزه تاتمی

کمربند مشکی

کمربند مشکی شامل دوازده ماه تمرین و یا 216 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 6 ، اصول حفاضت از دیگران 4 ، تمرین تکنیک دفاعی ترکیبی ، تکنیک های قفل کردن ،ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (حرفه ای) ، فعالیت به عنوان کمک مربی ، ایجاد فرم ابداعی ، مبارزه تاتمی کنترلی

کمربند مشکی دان سه

.