تقدیر از حضور رییس سازمان در استان مازندران

تقدیر از حضور رییس سازمان در استان مازندران

در پایان برگزاری کارگاه های فنی در استان مازندران...

در پایان برگزاری کارگاه های فنی در استان مازندران ،  ناصر استادرحیمی سطح اخلاقی و فنی شرکت کنندگان را بسیار مطلوب توصیف کردند و این استان را از آینده داران دفاع شخصی کشور خواند