برگزاری دوره داوری آنلاین استایل مبارزه

برگزاری دوره داوری آنلاین استایل مبارزه

چهت تسهیل در آموزش داوران استان ها و یکپارچگی آموزشی دوره داوری آنلاین استایل مبارزه برگزار خواهد شد

توضیحات کارگاه داوری استایل مبارزه به صورت آنلاین

 جمعه 8 تیر از ساعت 10 الی 14 

به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی از طرف سازمان اعطاخواهد شد 

25 امتیاز شرکت در کارگاه در کارنامه آموزشی شرکت کنندگان ثبت خواهد شد
شرکت کنندگان به گروه داوری سازمان در کشور اضافه خواهند شد

کلاس از طریق اسکای روم برگزار خواهد شد 

مسیول هماهنگی و ثبت نام دوره خانم صبوری می باشند

 هزینه شرکت در دوره 300 هزار تومان و جهت بازآموزی 150 هزار تومان می باشد