اداری و اجرایی

مسئول کمیته: محمدرضا نیکوعمل
شماره همراه: 09360998976

روابط عمومی

مسئول کمیته:
شماره همراه:

صدور احکام

مسئول کمیته: مهدیار استادرحیمی
شماره همراه: 09918787572

انفورماتیک

مسئول کمیته: عرفان مشکیان
شماره همراه: 09354047788

فنی

مسئول کمیته: نادر استاد رحیمی
شماره همراه: 09126451739

استاد نادر استادرحیمی مسئول کمیته فنی 09126451739

خدمات رفاهی

مسئول کمیته: حمید رضا تیموری
شماره همراه: 09128406739

فروشگاه

مسئول کمیته: سینا کامرانی
شماره همراه: 09197059726

آقای سینا کامرانی مسئول فروشگاه 09197059726

مشاور مدیر در امور رسانه

مسئول کمیته: نوید استادرحیمی
شماره همراه: 09194445031

آقای نوید استادرحیمی 09194445031

مشاور عالی مدیر

مسئول کمیته:
شماره همراه:

کمیته پیشکسوتان

مسئول کمیته:
شماره همراه:

امور استان ها

مسئول کمیته: عثمان ٫ هیوا جبراییلی
شماره همراه: 09147131070

مسابقات

مسئول کمیته:
شماره همراه:

داوران

مسئول کمیته:
شماره همراه:

استایل مبارزه

مسئول کمیته:
شماره همراه:

استایل فرم و حرکات نمایشی

مسئول کمیته:
شماره همراه:

استایل دفاع شخصی

مسئول کمیته: امیر سویزی
شماره همراه: 09125107292

شکستن اجسام

مسئول کمیته:
شماره همراه:

سلاح سرد

مسئول کمیته:
شماره همراه:

انضباطی

مسئول کمیته:
شماره همراه:

بازرسی

مسئول کمیته:
شماره همراه:

عضو کمیته آموزش

مسئول کمیته:
شماره همراه: