کمربند زرد

کمربند زرد شامل دو ماه تمرین و یا 36 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی مقدماتی با تیوری دفاع شخصی ، اصول استقرار ، روشهای فرار از ضربه حریف ،دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه) ، ضربات مقدماتی دست (تمرین با میت) ، ضربات مقدماتی پا (تمرین با میت )، بدنسازی رزمی مقدماتی

کمربند نارنجی

کمربند نارنجی شامل دو ماه تمرین و یا 36 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 2 ، اصول استقرار و شناسایی محیط ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه ) ، دو تکنیک دفاعی گرفتن دست ها ، ضربات مقدماتی دست 2 (تمرین با میت) ، ضربات مقدماتی پا 2 (تمرین با میت) ،بدنسازی رزمی

کمربند سبز

کمربند سبزشامل سه ماه تمرین و یا 54 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 3 ، اصول دیدن و شنیدن ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ،دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چاقو ) ، دو تکنیک دفاعی گرفتن دست ها ، یک تکنیک خفه کردن ، ضربات دست (تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای)

کمربند ابی

کمربند آبی شامل پنج ماه تمرین و یا 90 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 4 ، اصول حفاظت از دیگران 1 ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چاقو ) ، دو تکنیک دفاعی گرفتن از روبرو ، دو تکنیک دفاعی خفه کردن ،دو تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با دو نقاط حساس بدن ، دو تکنیک قفل کردن ، دو تکنیک از کار انداختن ، ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای)

کمربند بنفش

کمربند بنفش شامل هفت ماه تمرین و یا 126 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 5 ، اصول حفاظت از دیگران 2 ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( غیرمتعارف ) ، سه تکنیک دفاعی گرفتن از روبرو ، دو تکنیک دفاعی خفه کردن ، سه تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با سه نقاط حساس بدن ، سه تکنیک قفل کردن ، دو تکنیک از کار انداختن ، ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای) ، اصول و مبانی فرم 1

کمربند قهوه ای

کمربند قهوه ای شامل ده ماه تمرین و یا 180 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 6 ، اصول حفاظت از دیگران 3 ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ،سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( غیرمتعارف ) ،سه تکنیک دفاعی گرفتن از پشت ،سه تکنیک دفاعی ترکیبی ،سه تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با 3 نقاط حساس بدن ، سه تکنیک قفل کردن ،دو تکنیک از کار انداختن ،ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی ( نیمه حرفه ای) ، اصول و مبانی فرم 2 ، فعالیت به عنوان کمک مربی ، اصول مبارزه تاتمی

کمربند مشکی

کمربند مشکی شامل دوازده ماه تمرین و یا 216 ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تیوری دفاع شخصی 6 ، اصول حفاضت از دیگران 4 ، تمرین تکنیک دفاعی ترکیبی ، تکنیک های قفل کردن ،ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (حرفه ای) ، فعالیت به عنوان کمک مربی ، ایجاد فرم ابداعی ، مبارزه تاتمی کنترلی

کمربند مشکی دان سه

.

کمربند مشکی دان دو

پیش نیاز داشتن دان یک از سازمان isdo می باشد

کمربند مشکی دان یک

پیش نیاز داشتن کمربند قهوه ای از سازمان isdo می باشد

کمربند مشکی دان چهار

پیش نیاز داشتن دان سه از سازمان isdo می باشد

کمربند مشکی دان پنج

پیش نیاز داشتن دان چهار از سازمان isdo می باشد