رگزاری سمینار دفاع شخصی در استان خاراسن شمالی به همت نماینده محترم این استان استاد عباس جباریان و با حضور رئیس سازمان دفاع شخصی ایران isdo استاد ناصر استادرحیمی …