استاد سیاوش کوهگرد از اساتید قدیمی رشته ورزشی ایکیدو و دفاع شخصی می باشند که هم اکنون با حکم موقت مسئولیت استان البرز را بر عهده دارند . تلفن تماس ایشان ۰۹۱۲۱۹۸۵۶۶۱ می باشد