در ادامه آموزش اصولی مبانی حفاظت شخصیت به آموزش کد رنگی میپردازیم در این سیستم سطح هوشیاری و آمادگی به چهار رنگ تقسیم می شود :سفید ، زرد ، نارنجی و قرمز . که باتوجه به وضعیت هایی که در آن قرار
Read More