با توجه به اینکه رعایت موازین و مقررات هر سازمان جهت اتحاد و یک شکل بودن آن حائز اهمیت می باشد لذا کسانی که در سازمان isdo مشغول هستند موظف می باشند جهت شرکت در مسابقات و یا استاژهای رسمی با اصطلاحات
Read More