حجت الاسلام سید داوود افضلی معاونت ورزش و جوانان تولیت آستان امام خمینیعضو هیئت رییسه 5 فدراسیون معتبر جمهوری اسلامی ایرانعضو هیئت رئیسه " آی اس دی او " ایران سنسی نادر استادرحیمیرییس سازمان ایران آیکیدو سیکاتسو دوجومعاونت فنی سازمان ایران آیکیدو
Read More