در ادامه آموزش اصولی مبانی حفاظت شخصیت به آموزش کد رنگی میپردازیم در این سیستم سطح هوشیاری و آمادگی به چهار رنگ تقسیم می شود :سفید ، زرد ، نارنجی و قرمز . که باتوجه به وضعیت هایی که در آن قرار
Read More

آکادمی های پلیس به دانشجویان خود می آموزند چگونه از خود مراقبت نموده و به دنبال چه چیزی باشند . پرسنل پلیس محیط اطراف خود را بررسی میکنند و چشمان آنها همواره در حال حرکت است و وضعیت را به دقت زیر
Read More