آموزش تکنیک دفاع شخصی در درگیری های خیابانی توسط استاد ناصر استادرحیمی با همکاری آقای حسین مالداری از هنرجویان باشگاه پولاد