استایل دفاع شخصی دارای دو شاخه  می باشد  ، حالت دفاع شخصی نرم و دفاع شخصی شدید