سمینارهای علمی شامل آموزش تئوری و علمی دفاع شخصی به صورت حرفه ای طبق استاندارد و رفرنس سازمان جهانی دفاع شخصی ISDO می باشد