کمربند قرمز  شامل ۵ ماه تمرین و یا ۹۰ ساعت آموزش در کلاس عمومی

شامل :

 

تمربن کلیه تکنیک های رده ای قبلی

آشنایی با سلاح های سرد  ۱

بدنسازی رزمی