دفاع شخصی پایه

self defence classic

 

دفاع شخصی شدید

seld defense extreme

 

فرم انفرادی

individual forms

 

فرم گروهی

team forms

 

فرم انفرادی با سلاح

individual forms whith weapon

 

فرم گروهی با سلاح

team forms whith weapon

 

مبارزه امتیازی

point fighting

 

کوشیکی

koshiki

 

کراس کیک

cross kick