انتصاب نماینده استان خوزستان

انتصاب نماینده استان خوزستان

طی حکمی از طرف ناصر استادرحیمی ریاست سازمان " آی اس دی او " ایران ، آقای " محمد سعید معلی " به عنوان...

طی حکمی از طرف ناصر استادرحیمی ریاست سازمان " آی اس دی او " ایران ، آقای " محمد سعید معلی " به عنوان ، سرپرست نمایندگی " آی اس دی او " استان خوزستان منصوب شد .

همچنین طی حضور ایشان در دفتر مرکزی سازمان در خصوص توسعه فعالیت های علمی و عملی در سطح استان خوزستان بحث و تبادل نظر شد .