فرم و حرکات نمایشی دارای چهار شاخه جدا می باشد . فرم و حرکات نمایشی انفرادی با سلاح و بدون سلاح و همچنین فرم و حرکات نمایشی گروهی با سلاح و بدون سلاح