استایل مبارزه در سازمان ISDO درای ۳ شاخه می باشد . مبارزات کنترلی ، نیمه کنترلی و آزاد .