کلاس های آموزشی مبارزه شامل آموزش های مبتدی تا پیشرفته در استایل های کنترلی ، نیمه کنترلی و آزاد بدون محدودیت سنی و جنسی می باشد