کمربند زرد  شامل دو ماه تمرین و یا ۳۶ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی مقدماتی با تئوری دفاع شخصی  ، اصول استقرار ، روشهای فرار از ضربه حریف ،دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم
Read More

Competition styles : 1 #self_defence_classic2#self_defense_extreme ۳#individual_forms4#Team_forms ۵#individual_forms_whith_weapon6#team_forms_whith_weapon ۷#point_fighting8#koshoki ۹#cross_kick 👊👊 ۱ -دفاع شخصی پایه ۲ -دفاع شخصی شدید ۳ – فرم انفرادی ۴- فرم گروهی ۵ – فرم فردی با صلاح ۶ – فرم گروهی با صلاح ۷ – مبارزه امتیازی ۸ – کوشیکی ۹ – کراس
Read More