تشریفات و همراهی از دوره های ویژه سازمان ISDO  به صورت کاملا علمی  و  عملی با همکاری شرکت رامونا پردیس وطن می باشد افرادی که این دوره ها را میگذرانند در صورت تماایل توسط سازمان به مراکز  و ارگان های طرف قرارداد سازمان جهت اشتغال معرفی خواهند شد.