حضور نماینده ، نایب رییس بانوان و دو تن از مربیان《 آی اس دی او 》شمال شرق استان تهران در دفتر مرکزی سازمان جهت دریافت احکام فنی و برگزاری جلسه در خصوص توسعه علمی و کاربردی دفاع شخصی در این حوزه استان تهران .
در این جلسه خانم سحر شعبانی حکم نایب رئیسی این حوزه را از جناب آقای استادرحیمی رئیس سازمان دریافت نمودند. 
اعضای حاضر در جلسه : استاد ناصر استادرحیمی ، استاد امیرحسین نورمحمدی ، استاد سحر شعبانی ، استاد حسین پور ویسی، استاد علی بهفر 

Leave a Comment