این قوانین شامل تمام استایل های موجود در سازمان جهانی دفاع شخصی می باشد

معاینات پزشکی

قبل از هر رویداد ورزشکاران ملزم به انجام معاینات پزشکی توسط دکترهای سازمان هستند .ورزشکاران باید خود را به همراه مجوزشان در مقابل دکتر حاضر نموده و مجوز انها توسط دکتر مهر زده شود تا ثابت کند که ورزشکار معاینات پزشکی را با موفقیت انجام داده است .

ورزشکارانی که مجوزشان مهر نخورده یا اصلا مجوز ندارند از رویداد کنار گذاشته می شوند .

کنترل وزن

هر ورزشکار باید به صورت رسمی وزنش را در فرم مخصوص( قبل از مسابقه به  باشگاه ارسال می شود )به صورت مکتوب  در زمان مقرر شده در برنامه مسابقات  که توسط برگزار کنندگان مسابقه اعلام میشود   توسط سرپرست تیم به مجریان برگزاری مسابقه تحویل نماید .

در روز مسابقه توسط مسول وزن کشی مسابقات وزن ورزشکار با وزنی که قبلا اعلام شده مطابقت و توسط مسول وزن کشی مهر می شود.

ورزشکاران فقط یک بار مجاز به وزن شدن هستند

وزن کشی مخصوص افرادی است که در سبک های مبارزه ای شرکت میکنند

اعلان حضور ورزشکار

از آنجایی که برنامه مسابقات از قبل اعلام میشود و همچنین در حین مسابقه  برنامه های بعدی اعلام میوشد ورزشکار یا سرپرست تیم موظف به اعلام برنامه به ورزشکار می باشد .

زمانی که نام ورزشکار اعلام شد ایشان یک دقیقه وقت دارند با تجهیزات محافظتی کامل  و بعضا تجهیزات مسابقات نمایشی مناسب ( بدون خطر )  در رینگ  و یا تاتامی حضور پیدا کنند .

ورزشکاری که در طول این زمان حاضر نشود یک کارت زرد از داور دریافت میکند ، پس از دو دقیقه کارت زرد دوم داده میشود ، ورزش کاری که پصس از سه دقیقه  به صورت آماده برای مسابقه حاضر نشود یک کارت قرمز دریافت میکند و مبارزه را می بازد

Leave a Comment