شروع آموزش های دفاع شخصی و امنیت جهت نیروهای حراست شرکت های تابعه وزارت نفت توسط استاد نادر استادرحیمی نایب رییس و عضو هیئت رئیسه سازمان جهانی دفاع شخصی و از مربیان سطح بالای دفاع شخصی و آیکیدو ایران

Leave a Comment