تکنیک های رده ای سازمان دفاع شخصی isdo

کمربند زرد  شامل دو ماه تمرین و یا ۳۶ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی مقدماتی با تئوری دفاع شخصی  ، اصول استقرار ، روشهای فرار از ضربه حریف ،دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه) ، ضربات مقدماتی دست (تمرین با میت) ، ضربات مقدماتی پا (تمرین با میت )، بدنسازی رزمی مقدماتی
کمربند نارنجی شامل دو ماه تمرین و یا ۳۶ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تئوری دفاع شخصی ۲ ، اصول استقرار و شناسایی محیط ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چوب کوتاه ) ، دو تکنیک دفاعی گرفتن دست ها ،  ضربات مقدماتی دست ۲ (تمرین با میت) ، ضربات مقدماتی پا ۲ (تمرین با میت) ،بدنسازی رزمی
کمربند سبزشامل سه  ماه تمرین و یا ۵۴ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تئوری دفاع شخصی ۳ ، اصول دیدن و شنیدن  ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ،دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ، دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چاقو ) ،  دو  تکنیک دفاعی گرفتن دست ها ، یک تکنیک خفه کردن ، ضربات دست (تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد)  ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای)
کمربند آبی شامل پنج ماه تمرین و یا ۹۰ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تئوری دفاع شخصی ۴ ،  اصول حفاظت از دیگران ۱ ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،  سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( چاقو ) ،  دو تکنیک دفاعی گرفتن از روبرو ،  دو تکنیک دفاعی خفه کردن ،دو تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با دو نقاط حساس بدن ، دو تکنیک قفل کردن ، دو تکنیک از کار انداختن ، ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد)  ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای)
کمربند بنفش شامل هفت ماه تمرین و یا ۱۲۶ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تئوری دفاع شخصی ۵ ،  اصول حفاظت از دیگران ۲ ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ، سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ، یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،  دو تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( غیرمتعارف ) ،  سه تکنیک دفاعی گرفتن از روبرو ،  دو تکنیک دفاعی خفه کردن ، سه  تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با سه نقاط حساس بدن ، سه تکنیک قفل کردن ، دو تکنیک از کار انداختن ، ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا ( تمرین آزاد)  ، بدنسازی رزمی (نیمه حرفه ای)  ، اصول و مبانی فرم ۱
کمربند قهوه ای شامل ده ماه تمرین و یا ۱۸۰ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تئوری دفاع شخصی ۶ ، اصول حفاظت از دیگران ۳ ، روشهای فرار از ضربه حریف و کنترل ضربات دست و پا ،سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم دست ،یک تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم پا ،سه تکنیک دفاعی با ضربه مستقیم سلاح سرد ( غیرمتعارف ) ،سه تکنیک دفاعی گرفتن از پشت ،سه  تکنیک دفاعی ترکیبی ،سه  تکنیک دفاع شخصی موقعیت ،آشنایی با ۳ نقاط حساس بدن ، سه تکنیک قفل کردن ،دو تکنیک از کار انداختن ،ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی ( نیمه حرفه ای) ، اصول و مبانی فرم ۲ ، فعالیت به عنوان کمک مربی ، اصول مبارزه تاتمی
کمربند مشکی شامل دوازده ماه تمرین و یا ۲۱۶ ساعت آموزش در کلاس عمومی آشنایی با تئوری دفاع شخصی ۶ ، اصول حفاضت از دیگران ۴ ، تمرین تکنیک دفاعی ترکیبی ، تکنیک های قفل کردن ،ضربات دست ( تمرین آزاد) ، ضربات پا( تمرین آزاد) ، بدنسازی رزمی (حرفه ای) ، فعالیت به عنوان کمک مربی ، ایجاد فرم ابداعی ، مبارزه تاتمی کنترلی

Leave a Comment