با توجه به اینکه رعایت موازین و مقررات هر سازمان جهت اتحاد و یک شکل بودن آن حائز اهمیت می باشد لذا کسانی که در سازمان isdo مشغول هستند موظف می باشند جهت شرکت در مسابقات و یا استاژهای رسمی با اصطلاحات و مقررات این رشته و سازمان که به صورت بین المللی در سراسر دنیا به صورت انگیلسی می باشد آشنا بشوند .


master استاد
coach مربی
ready آماده
stance حالت ايستاده
kick لگد
bow احترام گذاشتن
go دستور شروع، حرکت کردن، رفتن
sit down نشستن
stand up برخواستن
turn back برگشتن
silence / be quit ساکت، آرام باش
breaking شکستن اجسام سخت
yel فرياد با تخليه نفس
meditision تمرکز با حالت چشم بسته
strike ضربه زدن
block دفاع کردن
high بالا
middle وسط
low پايين
left چپ
right راست
back پشت
front جلو
side پهلو
in side داخل
out side خارج
relax رها کردن، آزاد
ring محل مبارزه
combat مبارزه
fight دستور آغاز مسابقه
stop دستور قطع مسابقه

go on ادامه دادن
it’s enough کافی است

اسامی ايستادنها

ready stance ايستادن خبردار
line position ايستادن درصف
fight position (حالت مبارزه (آماده مبارزه
forward stance بسمت جلو ايستادن
back stance ايستادن روی پای عقب

اسامی اعضای بدن

chest سينه
stomach شکم
balls بيضه
waste کمر
foot پا
thigh ران
knee زانو
leg ساق پا
footwrist مچ پا
ball of foot سينه پا
instep روی پا
heel پاشنه
arch هلال داخل پا
knife foot تيغ پا
body بدن
head سر
face صورت
ear گوش
eye چشم
nose بينی
lip لب
jaw فک
chain چانه
neck گردن
arm بازو
elbow آرنج
forearm ساعد
wrist مچ دست
hand دست
palm heel (کف دست (پاشنه
joint مفصل
fists مشت
forefist دو مفصل پشت مشت
inverted fist پشت مشت
fist edge لبه خارجی مشت

اسامی ضربات و تکنيکهای پا

front kick لگد با سينه پا از جلو
round house kick لگد با روی پا
low kick / foreleg kick لگد با ساق پا
side kick لگد با تيغه پا از پهلو
round back kick لگد چرخشی
back kick لگد با پاشنه پا به پشت
knee kick لگد با زانو
heel kick لگد با پاشنه از جلو
push kick لگد از جلو با کف پا
hook kick لگد از جلو به صورت هوک
arch kick لگد از جلو با هلالی پا
axe kick لگد مستقيم پا از بالا به پايين
in side kick لگد با پا از داخل
out side kick لگد با پا از خارج
sweep درو کردن زير پا
skip sweep درو کردن پا بصورت جهشی


اسامی ضربات و تکنيکهای پرشی پا

jumping front kick لگد پرنده با سينه پا از جلو
jumping front house kick لگد پرنده با روی پا
jumping round back kick لگد چرخشی پرشی از پشت
jumping back kick لگد پرشی با پاشنه پا به پشت
jumping knee kick لگد پرشی با زانو
jumping side kick لگد پرشی با تيغه پا از پهلو
jumping front knee kick لگد پرنده با زانو به جلو

اسامی ضربات و تکنيکهای دست

jeb punch ضربه مشت مستقيم
hook strike ضربه دورانی حلالی با پيش مشت
uppercut strike ضربه پيش مشت از پايين به بالا
forefist punch ضربه پيش ستونی بوسيله دو مفصل مشت
fist edge side strike ضربه لبه مشت از پهلو
fist edge inside strike ضربه تيغه مشت از داخل
fist edge down strike ضربه لبه مشت به طرف پايين
fist edge outside strike ضربه لبه مشت از خارج
inverted fist strike ضربه پشت مشت روبرو
double punch ضربه دوتايی مشت
elbow high strike ضربه آرنج به بالا
elbow side strike ضربه آرنج به پهلو
elbow back strike ضربه آرنج به پشت
knife hand down strike ضربه تيغه دست به پايين
knife hand side strike ضربه تيغه دست به پهلو
knife hand inside strike ضربه تيغه دست از داخل
knife hand high strike ضربه تيغه دست از بالا به پايين
round back fist strike ضربه چرخشی با لبه مشت
palm heel high strike ضربه پاشنه دست به بالا
palm heel middle strike ضربه پاشنه دست به وسط

اسامی تکنيکهای دفاع با دست

cross downward block دفاع ضربدری دو دست رو به پايين
uper block دفاع بالا رونده
knife hand low block دفاع تيغه ديت به پايين
wrist uper block دفاع با مچ دست رو به پايين
separanting block دفاع جدا کننده از هم
elbow out side block دفاع آرنج از خارج
elbow down block دفاع آرنج از پايين
sweeping block دفاع جارو کننده
elbow middle strike ضربه آرنج به وسط و خارج
palm heel middle block outside دفاع پاشنه دست از خارج به وسط
palm heel low block دفاع پاشنه دست به پايين
scooping block دفاع گردش ملاقه ای
palm heel low block دفاع با کف دست رو به پايين
knife hand high block دفاع تيغه دست به بالا
cross upward block دفاع ضربدری دو دست رو به بالا
inside arm block دفاع با ساعد از داخل
knife hand middle block دفاع تيغه دست وسط
out side arm block دفاع با ساعد از خارج

Leave a Comment