اولین جلسه رسمی مسئولین ISDO استان اصفهان با حضور نماینده استان استاد مهدی مظفری ، نایب رئیس بانوان سرکار خانم گلستانه ، دبیر استان جناب آقای شمس آبادی و نایب رئیس آقایان جناب آقای حاجی نصراللهی ، در باشگاه مرکزی سازمان ( آکادمی رزمی مظفری ) در این استان برگزار گردید .
این جلسه بعد از معارفه اعضا در مورد ساختار سازمان و معرفی بیشتر آن به اعضا و صحبت در خصوص شرح وظایف کمیته ها ادامه پیدا کرد .
همچنین در مورد برنامه های سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی مقدماتی صورت گرفت ، که از جمله این موارد میتوان به انجام صدور و تطبیق احکام فنی ، برگزاری مدون آزمون رده های کمربندی ، برگزاری همایش ، استاژ فنی ، استاژ داوری ، برنامه ریزی در خصوص توسعه سازمان در شهرستان های استان و … اشاره نمود .
در پایان نیز مدعوین و مسئولین خواسته ها و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان نمودند .

اختتامیه جلسه با نمایش شکستن اجسام سخت توسط سر کار خانم موسی نماینده بانوان شهرستان نجف آباد ( شکستن دو جدول روی سینه به وزن ۱۲۰ کیلو گرم ) و سرکار خانم گلستانه نایب رئیس بانوان استان اصفهان (شکستن ۳ جدول به وزن ۱۸۰ کیلو گرم توسط ) به پایان رسید .

روابط عمومی سازمان ISDO ایران

Leave a Comment