اولین جلسه مسئوبین isdo در استان خراسان شمالی به همت آقای استاد جباریان نماینده این استان برگزار شد تا در خصوص اهداف و برنامه های دفاع شخصی در کل استان تصمیم گیری شود .

Leave a Comment