طی حکمی از سوی ناصر استادرحیمی ریاست سازمان – آی اس دی او – استاد نادر استادرحیمی به عنوان نایب رئیس این سازمان منصوب شدند .
حضور ارزنده استاد نادر استادرحیمی دان ۵ بین المللی آیکیدو از هومبودوجو کشور ژاپن ، ریاست ایران آیکیدو سیکاتسو دوجو و نایب رئیس ایران آیکیدو آرای دوجو باعث پیشرفت سازمان در ابعاد فنی خواهد شد .
برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم .

روابط عمومی سازمان

Leave a Comment