۱-دفاع شخصی پایه

self defence classic

۲-دفاع شخصی شدید

seld defense extreme

۳-فرم انفرادی

individual forms

۴-فرم گروهی

team forms

۵-فرم انفرادی با سلاح

individual forms whith weapon

۶-فرم گروهی با سلاح

team forms whith weapon

۷-مبارزه امتیازی

point fighting

۸-کوشیکی

koshiki

۹-کراس کیک

cross kick

Leave a Comment